Inmatricularea permanenta sau Inmatricularea temporara

Inmatricularea permanenta sau Inmatricularea temporara

Înmatricularea permanentă sau Înmatricularea temporară

(art.7 din Ordinul M.A.I. nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE :

a) cererea solicitantului.În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane ce poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal - altul decât dreptul de proprietate, proprietarul va menţiona explicit solicitarea în cerere, indicând şi datele acestei persoane (pe a doua fişă de înmatriculare);

b) fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementărilor legale - completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii pe certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi o a doua fişă de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export, nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de pe fişa de înmatriculare se poate înlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscal. În cazul în care, transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin utilizarea contractului de înstrăinare-dobândire, Model 2016 ITL – 054, nu se solicită certificatul de atestare fiscală, respectiv fişa de înmatriculare a vehiculului;

c) cartea de identitate a vehiculului, eliberata de R.A.R., original şi în copie;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii,  original şi copie;

e) actul de identitate al solicitantului, original şi copie. În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia documentului ce atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul;

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;

g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, aflată în termenul de valabilitate al acesteia;

h) dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar, în original sau copie legalizată a acesteia, doar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi remorcilor dobândite din afara comunităţii europene, în cazurile prevăzute de lege;

i) dovada plăţii timbrului de mediu, stabilită potrivit legi- eliminata de la 01.02.2017 de prevederile Legii nr.1/2017!!;

j) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);

k) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);

l) certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R., cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

m) procura specială, după caz.

Documentele originale prevăzute la lit. d) şi e) se restituie pe loc, după certificarea copiilor acestora.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

ATENTIE !

În cazul vehiculului de provenienţă străină care a fost anterior înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele sus-menţionate şi toate documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. Acestea se reţin şi se arhivează la Serviciul Inmatriculări, fiind posibilă emiterea, la cerere, a unei dovezi de reţinere pentru a servi în faţa autorităţii străine la radiere.


Persoana juridică
solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele sus-menţionate şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.

Documentele se eliberează:

  • pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
  • pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.